Privacybeleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van SUC6 events (hierna genoemd “SUC6 events”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. 

 

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.hasseltmuziekterras.be  (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen SUC6 events en haar klanten, prospecten en business partners.

 

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die SUC6 events verzamelt, alsook over de wijze waarop SUC6 events deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

 

SUC6 events wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. 

 

Het bezoeken van de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop SUC6 events uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer.

 

I. Soorten persoonsgegevens

 

SUC6 events kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 

• Naam 

• Voornaam 

• Emailadres

• Telefoonnummer (vast en/of gsm)

SUC6 events verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal SUC6 events, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat SUC6 events toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 

• Bezoek van de Website

• Een samenwerking met SUC6 events

• Correspondentie met en uitgaande van SUC6 events

 

De door SUC6 events verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

 

III. Gebruik persoonsgegevens

 

SUC6 events kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 

• De uitvoering van een overeenkomst met SUC6 events (incl. de opvolging daarvan)

• Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)

• Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

• Statistische doeleinden 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

• U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met SUC6 events of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SUC6 events rust

• De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen

• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 

 

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

 

SUC6 events zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot SUC6 events). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners.

 

Indien het noodzakelijk is dat SUC6 events in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 

 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat SUC6 events uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 

• Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer SUC6 events hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van SUC6 events.

• Wanneer SUC6 events of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die SUC6 events heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

 

In alle overige gevallen zal SUC6 events uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

VI. Opslag persoonsgegevens  

 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart SUC6 events uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

 

VII. Uw privacy rechten

 

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 

• Recht op inzage van uw persoonsgegevens;

• Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; 

• Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (SUC6 events wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);

• Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

• Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met jan@suc6.be.

 

Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens die u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account, verifiëren, updaten, en/of wijzigen. 

 

VIII. Beveiliging persoonsgegevens 

 

SUC6 events verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i)ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

 

SUC6 events zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren In de cloud met datacenters in de EU Onsite .

 

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van SUC6 events, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat SUC6 events in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 

 

IX. Update Privacy Verklaring

 

SUC6 events is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

 

X. Verwijzingen naar andere websites

 

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. SUC6 events draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 

XI. Contacteer SUC6 events

 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop SUC6 events uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

• Via e-mail: jan@suc6.be

of 

• Via de post: Klotsveldstraat 15, 3570 Alken

 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop SUC6 events deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop SUC6 events uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.